• Založenie a predaj SRO

  Založenie a predaj SRO

  Založenie, zmeny a predaj založených s.r.o. rýchlo, spoľahlivo a za výhodnú cenu.
 • Založenie a predaj SRO
  Založenie a predaj SRO
  Založenie a predaj s.r.o. na Slovensku rýchlo, spoľahlivo a bezpečne

Zkušenost potvrzuje, že úspěch nezáleží tolik na schopnostech, ale na odhodlání člověka.
Vítězem je ten, kdo dává do své práce sebe sama, své tělo i duši.

Charles Buxton

O nás

SROshop - založenie S.R.O. iba v 3 krokoch

Chcete začať podnikať  neviete ako začať? Poradíme Vám. Chcete si založiť s.r.o. rýchlo  jednoducho? Založíme Vám s.r.o. za bezkonkurenčnú cenu, rýchlo a spoľahlivo. Alebo si chcete kúpiť už založenú s.r.o.? Kontaktuje nás. Ceny sú konečné (okrem poplatkov za overenie na matrike) a neobsahujú žiadne iné skryté poplatky.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (jedno-osobová) len za 210 €, kompletné založenie neobmedzeného počtu živností celkom len za 20 €.

meeting

Služby

Založenie živnosti

V troch krokoch online len za 20 €

 1. Vyplňte objednávkový formulár – obratom vám pošleme formulár kde vyplníte v čom chcete podnikať a vyplníte všetky potrebné informácie. Vytvorenie objednávky založenia živnosti trvá len niekoľko minút.
 2. Naspäť vám pošleme dokumenty, ktoré stačí podpísať, naskenovať a poslať k nám.
 3. Po zaplatení poplatku, vybavíme vašu žiadosť. Podnikať môžete už na druhý deň. Živnostenské oprávnenie obdržíte poštou do pár dní. Vašu živnosť zaregistrujeme na Daňovom úrade a ohlásime vo vašej Zdravotnej poisťovni.

Zoznam živností

Rozšírenie živnosti

V troch krokoch online len za 15 €

 1. Rozšírenie živnosti sa považuje za nové ohlásenie živnosti. Ohlásiť môžete neobmedzené množstvo živností. Podnikateľovi sa okrem nových predmetov podnikania nemení nič, zostáva mu jeho IČO, DIČ ako aj ostatné údaje, avšak získava ďalšie osvedčenie o živnostenskom oprávnení (ďalší živnostenský list). Vyplňte objednávkový formulár – obratom vám pošleme formulár kde vyplníte v čom chcete podnikať a vyplníte všetky potrebné informácie. Vytvorenie objednávky založenia živnosti trvá len niekoľko minút.
 2. Naspäť vám pošleme dokumenty, ktoré stačí podpísať, naskenovať a poslať k nám. (poprípade poslať dokumenty poštou)
 3. Po zaplatení poplatku, vybavíme vašu žiadosť. Podnikať môžete už na druhý deň. Živnostenské oprávnenie obdržíte poštou do pár dní. Vašu živnosť zaregistrujeme na Daňovom úrade a ohlásime vo vašej Zdravotnej poisťovni.

Zrušenie alebo pozastavenie

Len za 10 €

Zrušenie alebo pozastavenie živnosti vybavíme za vás kdekoľvek na Slovensku len za 10 €. Nemusíte nikam chodiť, všetko vybavíme za vás. Zrušíme, pozastavíme vašu živnosť, odhlásime zmenu na zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade. Kontaktujte nás mailom alebo vyplnením objednávkového formulára.

Zmeny v živnosti

Len za 10 €. Bez nutnosti čakať na úradoch.

 • zmena názvu živnosti
 • zmena mena a priezviska (zmena mena alebo priezviska, napr. sobášom)
 • zmena trvalého bydliska
 • zmena miesta podnikania
 • zmena adresy prevádzkarne
 • obnovenie živnosti
 • zrušenie/prerušenie živnosti

Vedenie učtovnictva

 • Vedenie jednoduchého učtovnictva
 • Vedenie podvojného učtovnictva

Založenie s.r.o.

Ako postupujeme pri zakladaní s.r.o.?

Čo je v cene založenia s.r.o.?

 1. non-stop zákaznícky servis
 2. bez potreby zloženia základného imania na bankový účet
 3. v cene je súdny poplatok za zápis do obchodného registra
 4. neobmedzený počet voľných živností
 5. vybavíme prepis, zmluvy o prevode obchodného podielu

Cenník

Kompletné založenie s.r.o. (1 konateľ / 1 spoločník) 210 €
Kompletné založenie s.r.o.(2 a viac konateľov / spoločníkov) 230 €
Podnikaj ihneď – predaj s.r.o. 433 €
Zmeny v spoločnosti 99 €
Zrušenie živnosti, prerušenie živnosti 10 €
Kompletné založenie živnosti 20 €
Predaj spoločnosti, predaj obchodného podielu 149 €
Zlúčenie spoločnosti od 699 €

Založenie S.R.O. v 3 krokoch

 1. Kontaktujte nás. Obratom vám zašleme formulár. Vyplňte všetky potrebné informácie o vašej novej S.R.O. vo formulári.
 2. Vypracované dokumenty potrebné pre založenie vám pošleme. Vy ich podpíšete pred notárom alebo na matrike, naskenujete a pošlete mailom (poprípade overené dokumenty pošlete poštou, je to na vás).
 3. Zaplatíte poplatok za založenie s.r.o. Celý proces založenia s.r.o. trvá väčšinou najviac 14 dní. Po úspešnej registrácii vám poštou zašleme všetky materiály potrebné pre váš biznis. Podnikať však môžete aj skôr, už odo dňa vykonania registrácie.

Založenie cez SRO123 vás bude stáť len 210 € pri jedno - osobovej spoločnosti, pri viacerých konateľoch/spoločníkoch 230 €.

Založenie s.r.o. vlastným úsilím by vás stalo najmenej 500 - 600 € (300 € poplatok za návrh do katastra) + poplatky za vypracovanie dokumentov Zakladateľská zmluva (ak jedno - osobová s.r.o.)/Spoločenská zmluva, Ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti +5 € za každé jedno živnostenské oprávnenie..

Zmeny v spoločnosti

Zmeny v spoločnosti za vás vykonáme len za 99 €.

 • zmena konateľa
 • zmena obchodného mena
 • zmena sídla spoločnosti
 • rozšírenie predmetu podnikania
 • zmena údajov
 • zvýšenie/zníženie základného imania

Predaj spoločnosti, predaj obchodného podielu, všetky dokumenty pripravíme a vybavíme za vás len za 149 €.

Predaj spoločnosti

Predaj obchodného podielu – zmena spoločníka

Takéto zmeny za vás vykonáme len za 149 €. Pripravíme všetky dokumenty. Vašou úlohou je len dokumenty podpísať pred notárom alebo na matrike.

Sro-ready

Potrebujete ihned začat podnikat? Máme pre vás pripravené novozaložené spoločnosti.

Všetky firmy sú pripravené tak, aby ste mohli začať okamžite podnikať a to len za 433 €.

 • majú splatené základné imanie (5000 eur), ktoré úž z toho dôvodu nie je potrebné platiť,
 • nemajú žiadnu činnosť, záväzky ani pohľadávky (tzv. čisté firmy),
 • nie sú registrované na DPH.
 • disponujú platným DIČ (daňové identifikačné číslo pre daň z príjmu)

Zlúčenie spoločnosti

Máte záujem o zlúčenie a likvidáciu spoločnosti?

Jedným zo spôsobov zániku spoločnosti je jej zlúčenie s inom spoločnosťou, ktorá sa stane jej právnym nástupcom. Zlúčenie je postup, pri ktorom sa nevyžaduje likvidácia a dochádza k zániku jednej spoločnosti (alebo viacerých spoločností), pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť. Táto sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. V našom článku sa zameriame na zlúčenie (fúziu) spoločností s ručením obmedzeným.

Pri zlúčení spoločností musí mať zanikajúca spoločnosť a nástupnícka spoločnosť rovnakú právnu formu. Imanie zanikajúcej spoločnosti rovnako prechádza na nástupnícku spoločnosť.

Spoločníci spoločnosti zanikajúcej zlúčením sa jej zánikom stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti. Môže však dôjsť aj k dohode, na základe ktorej bude spoločníkom zanikajúcej spoločnosti vyplatený vyrovnací podiel a spoločníkmi nástupníckej spoločnosti sa nestanú.

Rozhodnutia spoločností

K zlúčeniu (fúzii) spoločností s ručením obmedzeným je potrebné tak rozhodnutie zanikajúcej spoločnosti o zrušení spoločnosti bez likvidácie, ako aj rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o jej zlúčení (fúzii) s inou spoločnosťou. V rozhodnutiach musí byť zachytené aj hlasovanie spoločníkov o schválení návrhu zmluvy o zlúčení, ktorá bude ich prílohou.

Zrušenie zanikajúcej spoločnosti

Spoločnosť, ktorá má zlúčením zaniknúť, sa zrušuje odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté. Za deň zrušenia spoločnosti možno dohodnúť aj deň zániku spoločnosti (deň výmazu z obchodného registra).

Zmluva o zlúčení

Zmluva o zlúčení spoločností s ručením obmedzeným musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice. Zmluva musí obsahovať:

 • obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, zlučujúcich sa spoločností
 • podiely spoločníkov spoločností podieľajúcich sa na zlúčení spoločností v nástupníckej spoločnosti, prípadne výšku vkladov spoločníkov v nástupníckej spoločnosti
 • určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti (tzv. rozhodný deň)
 • určenie času, odkedy nadobudnú spoločníci zanikajúcich spoločností právo na podiel na zisku ako spoločníci nástupníckej spoločnosti.

Pred vyhotovením samotnej zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice musí byť návrh zmluvy schválený tak spoločníkmi zanikajúcej spoločnosti, ako aj spoločníkmi nástupníckej spoločnosti.

Preskúmanie návrhu zmluvy o zlúčení spoločností audítorom alebo znalcom ustanoveným súdom zo zoznamu vedeného podľa osobitného predpisu sa vyžaduje len vtedy, ak o to požiada niektorý zo spoločníkov spoločností podieľajúcich sa na zlúčení.

Schválenie zmeny spoločenskej zmluvy nástupníckej spoločnosti

Ak zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti zlúčením (fúzia) vyžaduje zmeny spoločenskej zmluvy nástupníckej spoločnosti a tieto zmeny nie sú súčasťou návrhu zmluvy o zlúčení, musí ich nástupnícka spoločnosť schváliť spolu s návrhom zmluvy o zlúčení.

Kedy nastanú účinky zlúčenia (fúzie) spoločností?

Účinky zlúčenia nastávajú jeho zápisom do obchodného registra.

Návrh do obchodného registra

Do obchodného registra sa podávajú dva návrhy. Jedným je návrh na výmaz zanikajúcej spoločnosti a druhým je návrh na zmenu v spoločnosti. Výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis zlúčenia pri nástupníckej spoločnosti sa vykoná k tomu istému dňu.

Rozhodný deň

V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou a zrušuje sa bez likvidácie, vedie účtovníctvo do dňa, ktorý predchádza rozhodnému dňu.

Rozhodný deň v zmysle tohto ustanovenia je na účely účtovníctva deň určený podľa osobitného predpisu (napr. § 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka), ktorý nesmie byť neskorší ako deň nadobudnutia účinkov zlúčenia. Z uvedeného vyplýva obmedzenie určenia len neskoršieho dňa ako je deň nadobudnutia účinkov zlúčenia.

Od rozhodného dňa skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva zanikajúcej právnickej osoby, sú súčasťou účtovníctva a účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá sa stane právnym nástupcom. Ak táto ešte nevznikla, vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku za nástupnícku účtovnú jednotku, a to do dňa nadobudnutia účinkov splynutia alebo rozdelenia zanikajúca právnická osoba. Od rozhodného dňa sa vedie účtovníctvo tak, aby bolo možné jednoznačne vyčísliť majetok, záväzky a výsledok hospodárenia zanikajúcej právnickej osoby, ak nenastanú účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia.

Vzhľadom na uvedené sme toho názoru, že je možné, aby bol rozhodný deň určený aj napríklad pred dňom schválenia návrhu zmluvy o zlúčení.

Zakladanie SRO

Referencie

Naše referencie

 • Na obsahu sa pracuje...

Kontakt

D-D TECH s.r.o.

Mlynarska 7063/26
Hrnciarovce nad Parnou
919 35

Kontaktujte nás

info.srosro@gmail.com
+421 908 105 375